Author Topic: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević  (Read 21638 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.129
SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« on: 10-02-2015, 00:06:03 »
Posle raznih predizdanja i izdanja u vrlo skučenim tiražima i svih drugih pretumbacija koje ispratiše ovu knjigu, evo konačno i regularne verzije u ponudi.U knjizi postoji kratka uvodna beleška autora:
Sve priče u ovoj knjizi napisane su u XX veku. Ima ih ukupno 37 od 48 koliko sam, po sopstvenoj evidenciji napisao u tom periodu. Tih 11 koje nisu ušle u knjigu su slabe po svim kriterijumima; neke i koje su ušle takođe su slabe, ali su uvrštene iz raznih drugih razloga, kao recimo „Ubica bez milosti“ koja se vodi kao prva moja otkucana priča, 25. jula 1975. godine. Dan pre dobio sam pisaću mašinu za uspešno završen prvi razred srednje škole i odmah sam iskucao dve priče, ovu koja je prva i „Noć meteora“ dva dana kasnije. Poslao sam ih za Politikin Zabavnik, ali nikada nije stigao odgovor.
Bilo je to vreme možda neshvatljivo današnjim generacijama; bez telefona, bez interneta, bez stranih časopisa, čak i bez mogućnosti fotokoipiranja, bez informacija iz sveta i bez jasnog puta kako ostvariti svoje spisateljske ambicije; sa samo tri državna TV kanala i pisaćom mašinom kao jedinim načinom oblikovanja teksta. Pazite, bez mogućnosti fotokopiranja i bilo kakvog umnožavanja.
U svetlu svega toga, percepcija sveta bila je onakva kakva je morala da bude, skučena i drastično drugačija od one kojoj su današnja deca izložena. Ne pokušavam da pravdam neukost i slabost u pojedinim delima, samo postavljam okvir i kulise za događaje koji su usledili. Ovo je knjiga koja je trebalo da izađe u prošlom veku, ali evo je na kraju, u prvobitno zamišljenom obliku, da ostane kao svedok lutanja i usavršavanja.  Ipak, književnost nije matematika i ne meri se po proseku ni po količini, već se traže i pamte samo najbolja ostvarenja. A ja se nekako nadam da svoja najbolja dela tek treba da stvorim.


Na kraju sledi ogromantan pogovor Zorana Stefanovića, koji počinje ovako:
Zbir­kom pri­ča i no­ve­la Slut­nja an­dro­i­da Bo­ban Kne­že­vić nam po pr­vi put da­je je­din­stven pre­gled vi­še od če­tvrt ve­ka svog pri­po­ve­da­nja, ko­je je do sa­da po­ma­lo bi­lo u sen­ci dru­gih stva­ra­lač­kih i kul­tur­nih de­lat­no­sti.
Tek sa­da, Kne­že­vi­ćev opus po­či­nje da nam po­ka­zu­je sve svo­je oso­bi­ne, jer se u zbir­ci bru­tal­no i otvo­re­no išlo pro­tiv fi­lo­zo­fi­je „naj­bo­lje od“, po­ka­zu­ju­ći kroz ra­zno­lik ma­te­ri­jal me­an­dre pi­šče­vog za­nat­skog ka­lje­nja još od sred­njo­škol­skih da­na, blje­ske in­spi­ra­ci­je, kri­vu­da­vost raz­vo­ja, op­se­si­je te­mat­skim mo­ti­vi­ma, pa čak i hi­ro­ve sud­bi­ne.
Sa te stra­ne, ovaj iz­da­vač­ki po­du­hvat je is­pu­nio lič­nu „an­ti­u­red­nič­ku“ že­lju sa­mog auto­ra, i pred­sta­vlja ret­ku zbor­nič­ku pti­cu ko­ja se od­u­pr­la op­se­si­ji da se ured­nič­kim vre­me­plo­vom pri­šte­lu­je i pot­pu­no kri­sta­li­še sli­ka pret­hod­nog raz­vo­ja. To se osta­vlja sle­de­ćim ured­nič­kim ge­ne­ra­ci­ja­ma, pa ne­ka pro­bi­ra­ju.
Svo­jom otvo­re­no­šću zbir­ka ne či­ni sa­mo do­ku­ment o lič­nom po­e­tič­kom i za­nat­skom tra­ga­nju, već za­si­gur­no da­je i za­ni­mlji­vo sve­do­čan­stvo o jed­noj va­žnoj epo­hi srp­ske fan­ta­sti­ke. Do­bu ka­da je ona po­no­vo pro­na­šla sop­stve­ne gla­so­ve u 1980-im i 1990-im, otre­sa­ju­ći se na­gon­ski od ide­o­lo­ške re­tar­da­ci­je umi­ru­ćeg titoizma, ali i epi­gon­stva jed­nom pret­hod­nom an­glo­a­me­rič­kom mo­de­lu. Upo­re­do sa tim, pre­gršt pri­po­ve­sti sve­do­či i o glav­nim mi­sa­o­nim op­se­si­ja­ma fan­ta­sti­ke, tog svet­skog pod­zem­nog uma, u dru­goj po­lo­vi­ni XX ve­ka.
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

Mica Milovanovic

 • 8
 • 3
 • *
 • Posts: 8.203
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #1 on: 10-02-2015, 00:21:07 »
O, Bože...
Mica

Ghoul

 • 4
 • 3
 • Posts: 33.137

varvarin

 • 5
 • 3
 • Posts: 3.467
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #3 on: 10-02-2015, 10:04:46 »
Na neki način bio sam saputnik autorov, i siguran sam da sam većinu ovih priča čitao u vreme  kad su napisane i ponuđene...
Zato neću zazivati Boga.  :)
Nisam siguran za prosečnog mladog čitaoca, koji je probirljiv u izboru fantastike, posebno domaće... ali za mene je ovako zamišljena zbirka interesantna. Kao document o vremenu i sazrevanju.
Zato što sam savremenik.
Da li sam usamljen u podršci, ne znam. Ali nek je sa srećom!

Meho Krljic

 • 5
 • 3
 • Posts: 47.998
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #4 on: 10-02-2015, 10:15:00 »
Verujem da većinu zanima koje su ovo verzije priča, to jest na kom su stadijumu svog neprekidnog razvoja zamrznute za ovo objavljivanje. Na primer, koliko se ova verzija Protiv Irvinga razlikuje od one iz Siriusa?

Boban

 • 3
 • Posts: 21.129
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #5 on: 10-02-2015, 10:26:07 »
Sve su prošlovekovne verzije, a većinu toga nisam ni pročitao da bi ispravljao stilske, pravopisne i kucaće greške... ako i postoje razlike u odnosu na objavljene verzije, onda su nastale tada. Recimo priča "Njegov zadatak je moja smrt" prošla je na Andromedinom konkursu i ja sam odmah odneo redakciji novu verziju (malo sređenu, poneka rečenica i takve stvari) ali su me oduvali i objavili tačno ono što sam prvobitno poslao. Priča "Noć koja neće doći" je za prvo objavljivanje u "Vidicima" 1983. ostala bez dva uvodna pasusa koja je tadašnji urednik Predrag Marković smatrao suvišnim, a onda sam video da je on paralelno sličan "preduvod" stavio za svoj blok pesama, ne sećam se više gde. Priča "Ritam straha" ima uvodnih nekoliko strana koje nisam ni poslao u "Gradinu" gde je objavljena jer sam zaključio da nepotrebno opterećuje priču. I dalje tako mislim, ali neka toga svega... Realno, ako je na nekoj priči nešto i čačkano, to se događalo pre 1992. godine kada sam pisao "Crni cvet" pa ih smatram izvorno autentičnim.
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

scallop

 • 5
 • 3
 • Posts: 26.588
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #6 on: 10-02-2015, 10:30:18 »
Nešto mi mnogo liči na mene.
Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. - Mark Twain.

Meho Krljic

 • 5
 • 3
 • Posts: 47.998
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #7 on: 10-02-2015, 10:41:17 »
Izgleda da ste svi mišljenja da je vreme za nekakve retrospektive spisateljske karijere. Neka, nije to loše, da se podvuče crta pa dalje da se radi.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.129
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #8 on: 10-02-2015, 11:17:30 »
Svakako da bi bilo mnogo bolje da smo na 2-3 ili 5 godina radili zbirke kako su priče nastajale, ali izdavačke prilike su nekako vukle na razne druge strane.
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

neomedjeni

 • 3
 • Posts: 4.224
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #9 on: 10-02-2015, 11:29:35 »
Zapravo, ove "najbolje od najboljeg" zbirke kratkih priča koje se najavljuju u poslednje vreme su idealne za ljude koji su poput mene bili opravdano odsutni u proteklim decenijama sa onoga što se naziva žanrovskom scenom. Još kad bi neka od najavljenih zapravo izašla.


Ne mogu da ne spomenem da zbog naslovne koja valjda treba da navuče srednjoškolke da kupuju knjigu neću moći da čitam zbirku u prevozu i da zato zahtevam da se planirana cena, ma kolika bila, smanji za jedno 30%.  :lol:

Father Jape

 • 4
 • 3
 • Posts: 6.955
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #10 on: 10-02-2015, 11:35:29 »
Zapravo, ove "najbolje od najboljeg" zbirke kratkih priča koje se najavljuju u poslednje vreme su idealne za ljude koji su poput mene bili opravdano odsutni u proteklim decenijama sa onoga što se naziva žanrovskom scenom. Još kad bi neka od najavljenih zapravo izašla.

+1
Blijedi čovjek na tragu pervertita.
To je ta nezadrživa napaljenost mladosti.
Dušman u odsustvu Dušmana.

https://lingvistickebeleske.wordpress.com

divča

 • 4
 • 3
 • Posts: 597
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #11 on: 10-02-2015, 22:43:46 »
Moram da komentarišem font. Helvetika nije pogodna za dugo čitanje jer umara, slova su odvojena i traže dodatan napor. Serifni fontovi imaju kukice koje ulaze jedne u druge, daju toplinu i opuštaju, te su prihvatljiviji za duga čitanja. Helvetika jeste jasnija i razumljivija na kratke staze, ali vrlo neprimerena kao osnovni font romana.
And every life became
A brilliant breaking of the bank,
A quite unlosable game.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.129
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #12 on: 10-02-2015, 22:56:50 »
I?
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.129
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #13 on: 11-02-2015, 08:52:25 »
Dok čekam da mi divča objasni kakve veze navedeni citat ima sa mojom knjigom, evo dokaza da Nevidljivi vidi vidljivo:

http://sfpogled.blog.com/2015/02/10/slutnja-androida-u-beopolisu/
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

divča

 • 4
 • 3
 • Posts: 597
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #14 on: 11-02-2015, 10:05:25 »
Pa iste kao i sa Miljanovom -- ako iznutra dusu greje neki Garamond ili Gentium, izvinjavam se!
Mada, ovo su price, pa se  mozda ono 'dugo citanje' ipak ne odnosi i na ovu knjigu.
Svejedno, iz knjige znam celu jednu pricu, Ritam straha iz Gradine, tad kad je izasla mi se bas dopala, koliko se secam, bilo mi je interesantno kako je fantastika uklopljena u (savremenu) lokalnu sredinu, detalja se bas i ne secam, ali mi ostala slika tog lika kako lozi smederevac u dugo negrejanoj kuci :)
And every life became
A brilliant breaking of the bank,
A quite unlosable game.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.129
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #15 on: 11-02-2015, 10:45:56 »
Naslovi su bezserifnim fontom, kako i treba da bude, zbog čitkosti, a unutra je naravno ekscelzior, najprijemčiviji font za oko...
Kako si uopšte mogao da pomisliš da bih ja uradio drugačije za svoju knjigu?
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

.

 • 4
 • 3
 • Posts: 2.899
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #16 on: 11-02-2015, 16:49:43 »

Ne mogu da ne spomenem da zbog naslovne koja valjda treba da navuče srednjoškolke da kupuju knjigu neću moći da čitam zbirku u prevozu i da zato zahtevam da se planirana cena, ma kolika bila, smanji za jedno 30%.  :lol:

Nisam baš srednjoškolka  xrofl , ali meni naslovnica uopšte nije loša.

neomedjeni

 • 3
 • Posts: 4.224
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #17 on: 11-02-2015, 17:07:24 »
Pa dobro, hteo sam da uključim i studentkinje u priču, ali sam strepeo da preterujem.  :lol:

Mouchette

 • 4
 • 2
 • Posts: 326
  • MouchetteBlog
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #18 on: 12-02-2015, 17:29:10 »
Naslovi su bezserifnim fontom, kako i treba da bude, zbog čitkosti, a unutra je naravno ekscelzior, najprijemčiviji font za oko...
Kako si uopšte mogao da pomisliš da bih ja uradio drugačije za svoju knjigu?


Ako želiš da te bolje shvate piši nečitkim fontom!  :)http://mouchetteblog.blogspot.com/
''Ma jock, ona, u stvari, želi nasmejan svet. Ili lud.''

Boban

 • 3
 • Posts: 21.129
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #19 on: 01-03-2015, 06:08:19 »
e, pa ima to, u marketingu se bira srednje čitak font jer on tera na vraćanje i bolje se pamte reči, ali valjda je i vrapcima jasno da meni marketing nikada nije na prvom mestu, ako je uopšte i opcija.
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.129
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

.

 • 4
 • 3
 • Posts: 2.899
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #21 on: 09-04-2015, 01:15:38 »
Čitam pomalo ovu knjigu i ne mogu da ne primetim koliko se pojedine priče razlikuju: po stilu, idejama, čak i po kvalitetu. Gotovo da posumnjaš da je sve to pisao isti čovek. Poznaje se da nisu picnute u neko skorije vreme.

ZStefanović se baš potrudio.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.129
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #22 on: 09-04-2015, 02:16:17 »
Prvo, priče su pisane u 22 godine razmaka; razlike su prosta neminovnost.
Drugo, nisu birane najbolje, već su praktično sve; ima nekoliko baš loših i čak nedorečenih koje su otpale.
Treće, nisu poređane hronološki već po nekom zstefovom osećaju, tako da ima slučajeva da su susedne priče koje dele decenije.
Četvrto, namerno nisu sređivane, čak ni pogledane u ovom veku, jer bi im taj sadašnji glanc sigurno ubio autentičnost, na kojoj je opet insistirao zstef a ja se glatko složio.
Peto, ja inače pišem različito od dela do dela, ne samo od perioda do perioda. Raznovrsnost tema, stilova i pristupa je moja osobenost i prepoznatljivost.
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

zstefanovic

 • 4
 • 3
 • Posts: 2.345
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #23 on: 14-06-2015, 23:42:59 »
Čitam pomalo ovu knjigu i ne mogu da ne primetim koliko se pojedine priče razlikuju: po stilu, idejama, čak i po kvalitetu. Gotovo da posumnjaš da je sve to pisao isti čovek.

О Бобану се свашта може рећи, али је чињеница да је он један од писаца са највећим жанровско-идејно-тематским дијапазоном у историји србо-југо књижевности.

ZStefanović se baš potrudio.

Лепо је кад те неко потапше по глави (кад већ аутор није). :)

Је ли поговор вредео читалачког труда?
Свест је екран. Време је тачка. Рат је наслеђен. [„Веригаши“]

.

 • 4
 • 3
 • Posts: 2.899
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #24 on: 15-06-2015, 08:17:02 »
Čitam pomalo ovu knjigu i ne mogu da ne primetim koliko se pojedine priče razlikuju: po stilu, idejama, čak i po kvalitetu. Gotovo da posumnjaš da je sve to pisao isti čovek.

О Бобану се свашта може рећи, али је чињеница да је он један од писаца са највећим жанровско-идејно-тематским дијапазоном у историји србо-југо књижевности.

ZStefanović se baš potrudio.

Лепо је кад те неко потапше по глави (кад већ аутор није). :)

Је ли поговор вредео читалачког труда?

Bilo je zadovoljstvo čitati.
 

.

 • 4
 • 3
 • Posts: 2.899
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #25 on: 15-06-2015, 08:21:43 »
Uzgred, iznenađenje mi je da su neki motivi (recimo ugovori s đavolom) zaokupljali Bobanovu pažnju. :lol:

zstefanovic

 • 4
 • 3
 • Posts: 2.345
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #26 on: 15-06-2015, 12:07:06 »
Uzgred, iznenađenje mi je da su neki motivi (recimo ugovori s đavolom) zaokupljali Bobanovu pažnju. :lol:

Хммм, да. Фаустовске и дијаболичне теме су му биле међу главнима у 1980-им... И не само то -- он је изгледа рана ласта локалног хорора, а после и промотер.

У другим временима се за то изопштавало и из Цркве и из Партије (а на Западу и спаљивало)...
Свест је екран. Време је тачка. Рат је наслеђен. [„Веригаши“]

Boban

 • 3
 • Posts: 21.129
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #27 on: 02-11-2015, 22:23:13 »
Valjda prikaz knjige u današnjem Blicu:

Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

Ghoul

 • 4
 • 3
 • Posts: 33.137
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #28 on: 02-11-2015, 23:01:20 »
skandalozno loš text na svim zamislivim nivoima!

što je najgore, OVO je pisano (valjda) dobronamerno i sa željom da se nešto podrži, a zapravo... totalna retardacija...

Boban

 • 3
 • Posts: 21.129
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #29 on: 02-11-2015, 23:07:35 »
mda... ne znam da li su za mene gori neprijatelji ili prijatelji... stvarno mučna situacija.
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

Black swan

 • 4
 • 3
 • Posts: 6.534
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #30 on: 02-11-2015, 23:11:39 »
ne znam za vas snobove
ali meni je ovo sasma ok
pocetak ok
stil ok
ritam ok
kulminacija i zakljucak ok

zadovoljava zurnalisticke norme iz knjige
ne znam kako je to na filozofiji ili zivotnom fakultetu
ali ovo je za zurnalizam ovog kalibra odlicno
Jedini forum na kojem pravim tipkarske grekše

Ghoul

 • 4
 • 3
 • Posts: 33.137
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #31 on: 02-11-2015, 23:25:12 »
ne znam za vas snobove
ali meni je ovo sasma ok
pocetak ok
stil ok
ritam ok
kulminacija i zakljucak ok

zadovoljava zurnalisticke norme iz knjige
ne znam kako je to na filozofiji ili zivotnom fakultetu
ali ovo je za zurnalizam ovog kalibra odlicno


lupetaš, kao i obično.
ovaj text je bezvredan i kao informacija, i kao kritika, i kao podrška.
skroz glupavo nakucavanje, kao 'šalili smo se', a najmanje je o samoj knjizi rekao.
jer piše a da knjige i ne čita, nego o svemu samo ne o sadržaju!

evo, čak i abn se slaže sa mnom:

у данашњем „Блицу“, на стр. 26, Ивков приказује књигу Бобана Кнежевића Слутња андроида са поднасловом „Фантазмагорије, приче настале у периоду 1975-1997“, на којој пише да је изашла 2003. године (пре дванаест година?) а то је дакле колекција Бобанових прича, у разним жанровима (Ф и СФ, каже Ивков).

Али Ивков посвећује доста простора опису Бобанове каријере и личности Бобана као неухватљивог бунтовника и индивидуалца, и још доста простора сатиричном опису лошег друштвеног стања у Југославији а затим у Србији („у овој нашој ... Страдији“), са импликацијом да се Бобан и имао против чега бунити; а о самим причама Ивков не каже заправо много, осим да су „неке за нијансу више, а неке за нијансу мање квалитетне. У целини, драгоцено издање! Верно одражава дух 4 протекле деценије!“.

Поздрав из те Страдије.

Ghoul

 • 4
 • 3
 • Posts: 33.137
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #32 on: 02-11-2015, 23:27:11 »
mda... ne znam da li su za mene gori neprijatelji ili prijatelji... stvarno mučna situacija.

možda ćeš jednog dana, pred-posthumno, shvatiti da su ti dragoceniji (bili) 'neprijatelji' nego 'prijatelji'.

Black swan

 • 4
 • 3
 • Posts: 6.534
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #33 on: 03-11-2015, 00:47:26 »
snobe nije ti ovo horor na tanak si led navucen
cak i da je bezvjrjedna informacija kako ti kazes to je nemoguce jer info ne moze biti bez vrijednosnog ( suda) to mi ga dodje kao kad je neka zena malo trudna
da ne bih secirao dalje tvoje baljezganje o zurnalitickim znanostima
kad mi kazes koju si literaturu metoda novinarstva koristio za ocjenu ovog zurnalistickog izricaja mozemo nastaviti komunikaciju
do tada se drzi svoga faha
Jedini forum na kojem pravim tipkarske grekše

Ghoul

 • 4
 • 3
 • Posts: 33.137
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #34 on: 03-11-2015, 00:50:50 »
ma ne lupetaj budaletino ograničena: čitava ova gomila besmisleno nakucanog texta by ivkov ne kaže skoro ništa o samoj knjizi, njenom sadržaju, pričama, osim nešto kretenski uopšteno što si mogao i ti - više od 2/3 texta je neko lupetanje o bobanu uopšte, o srbiji/stradiji uopšte, trt mrt, tamte vamte - jel su te tako na žurnalistici učili da se piše prikaz, nesrećniče?

Black swan

 • 4
 • 3
 • Posts: 6.534
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #35 on: 03-11-2015, 00:59:54 »
ajd ajd ne cmizdri
to sto imas diktafon i napravio si kobajage tri intervjua ne kfalificira te da ocjenjujes novinarske forme
gledam i ja horor filmove i citam knjige pa sutim kad ti pricas
nisi sveznalica niti to statisticki mozes biti jer je nemoguce zato tisu misu rekao sam ti sve sto trebas znati
novinarski izricaj zadovoljava formu iz knjige metode novinarstva
vrjednosni sud je donesen
tekst je korekno napisan
kulminacija i kraj su perfektno napisani s obzirom na gradjenje konstrukcije
ocekivao sam zakucavanje ali je zakljucak mnogo primjereniji
ukratko coja ima stila
kritika je pozitivna
Jedini forum na kojem pravim tipkarske grekše

zstefanovic

 • 4
 • 3
 • Posts: 2.345
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #36 on: 03-11-2015, 01:01:25 »
Као школовани новинар, изјављујем и ја да је ово позитивна рецензија. "Врло, врло добро" очигледно значи "скоро одлично", што је за збирку која укључује и тинејџерске приче крупан комплимент. "У целини - драгоцено издање".  Паметном доста, а камоли оном ко је стручан за ово.

И био је нежнији према причама него ја у мом тексту.

Едит: "и ја" ;)
Свест је екран. Време је тачка. Рат је наслеђен. [„Веригаши“]

Ukronija

 • Guest
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #37 on: 03-11-2015, 01:04:51 »
Tekst je estetski lep i ispunjava formu, ali ne ispunjava sadržaj. Nije prikaz već mitomanija.

Ghoul

 • 4
 • 3
 • Posts: 33.137
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #38 on: 03-11-2015, 01:08:47 »
ma pametan si bre ko onaj naš skorašnji cinkaroški crno beli film sa lj. tadićem i s. cvetkovićem za koji ne znam kako se zove a mrzi me da proverim JER INTERNET i umesto da napišem samo jebeni naslov koji bi se mogao naći za 10 sekundi guglanja – stavljam frazetinu od 10 beskorisnih glupih reči koje svedoče o mojoj totalnoj neprofesionalnosti i neozbiljnosti i traćim prostor bezveze koji se, ionako skučen, mogao potrošiti na nešto KONKRETNO ali pošto sam suviše glup za nešto konkretno ja pišem uopštene fraze, pa zato „vrednosni sud“ nije baš ničim obrazložen, nego lepo, kao za bosanca: „neke priče su malo bolje a neke su malo slabije.“ genijalno!
i eto nama divnog texta da truba može da ga duva na časovima žurnalistike.

Ukronija

 • Guest
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #39 on: 03-11-2015, 01:14:04 »
stavljam frazetinu od 10 beskorisnih glupih reči koje svedoče o mojoj totalnoj neprofesionalnosti i neozbiljnosti i traćim prostor bezveze koji se, ionako skučen, mogao potrošiti na nešto KONKRETNO ali pošto sam suviše glup za nešto konkretno ja pišem uopštene fraze,

Veštine demagogije su cenjene u Srbiji.

zstefanovic

 • 4
 • 3
 • Posts: 2.345
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #40 on: 03-11-2015, 01:17:09 »
А јесте ли вас двоје читали ову врло, врло добру књигу?
Свест је екран. Време је тачка. Рат је наслеђен. [„Веригаши“]

Ghoul

 • 4
 • 3
 • Posts: 33.137
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #41 on: 03-11-2015, 01:23:50 »
nisam čitao.
ružna je, sitnih slova, zbijenih redova, neozbiljno izgleda, neprofesionalno...

to je ionako nekakva radna verzija, neka neozbiljna bobanova kućna radinost, igrarija...

sačekaću ozbiljno izdanje, ako ga nekad bude... i sa pogovorom nekog ozbiljnog experta, ko nije guslar i autorov kućni prijatelj.

Ukronija

 • Guest
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #42 on: 03-11-2015, 01:25:13 »
Ne zamenjujmo teze. Radi se o sadržaju teksta, a ne o sadržaju zbirke.

Tekst ne ide u prilog zbirci. Možda ide u prilog autoru (sumnjam) i vama (jer su Verigaši pomenuti), ali je još jednom propuštena prilika da se SF svrsta u ozbiljan žanr argumentacijom neospornog kvaliteta zbirke.

Šta uopšte znači "vrlo, vrlo dobar"? Bolje od vrlo dobrog? Za koliko? Za jedno vrlo? A što ne za dva?

Boban

 • 3
 • Posts: 21.129
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #43 on: 03-11-2015, 02:13:12 »
ružna je, sitnih slova, zbijenih redova, neozbiljno izgleda, neprofesionalno...

Možda je trenutak da svoj nastup u javnosti preimenuješ u "Dnevna doza lupetanja".

Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

.

 • 4
 • 3
 • Posts: 2.899
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #44 on: 03-11-2015, 09:51:33 »
Auh, koliko jetkih reči!
I sve su upućene delu iz kućne radinosti, knjižici koja deluje neozbiljno i neprofesionalno, a uz to je i ružna?!
Da li su te zbijeni redovi odvratili od čitanja, Ghoule? Slova su ti suviše sitna?Ili je muka to što je knjiga Bobanova? Daj, molim te...
Padaš ispod vlastitog standarda. Što je još gore, ponavljaš se.
 

Black swan

 • 4
 • 3
 • Posts: 6.534
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #45 on: 03-11-2015, 10:10:33 »
ako ste stručnjaci i prvi u stolnom tenisu, i za to ste dobili priznanje, ne znači da se razumijete u novozelandski ragbi ili pakistanski kriket
prema ovome ovdje viđenome većina vas je tvrdoglava što je samo po sebi dovoljno za uspjeh u akademskim krugovima
također, poštujete i uzdižete do nebesa svoju struku, a tuđe ponižavate i omalovažavate
svi mi se gadite :)
Jedini forum na kojem pravim tipkarske grekše

Ukronija

 • Guest
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #46 on: 03-11-2015, 10:39:11 »
Ja pričam sa nestručnog stanovišta, da se razumemo.

Boban

 • 3
 • Posts: 21.129
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #47 on: 03-11-2015, 10:58:05 »
Da li su te zbijeni redovi odvratili od čitanja, Ghoule? Slova su ti suviše sitna?

ma odokativno lupetanje. Slova su krupnija nego u Zavodniku a slog čitljiviji...
Put ćemo naći ili ćemo ga napraviti.

Nightflier

 • Geek Royalty
 • 5
 • 3
 • Posts: 9.834
 • Wolf Who Rules
  • Nightflier's Bookspace
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #48 on: 03-11-2015, 11:28:04 »
Ja sad zamišljam Bobana kao omatorelog i propalog Džejmsa Dina...
Sebarsko je da budu gladni.
First 666

zosko

 • 4
 • 3
 • Posts: 12.960
Re: SLUTNJA ANDROIDA - Boban Knežević
« Reply #49 on: 03-11-2015, 11:46:58 »
meni boban vise ko fandjo sf-a...
moving on my own trace