Author Topic: Upotreba Interneta povećava inteligenciju  (Read 25688 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


Meho Krljic

 • 5
 • 3
 • Posts: 56.028
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #105 on: 04-12-2018, 06:08:38 »
Siguro nisam jedii koji je na ovu vest pomislio "pa zar na tumblru ima nešto drugo?"
 
 Tumblr Will Ban Adult Content This MonthMeho Krljic

 • 5
 • 3
 • Posts: 56.028
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #108 on: 26-01-2019, 08:01:40 »
Tekući talas otpuštanja ljudi iz onlajn medijskih kuća je nešto što se moglo predvideti, naravno. Prekarijat postaje klasa21. veka:
 The digital winter turns apocalyptic

Meho Krljic

 • 5
 • 3
 • Posts: 56.028
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #109 on: 13-02-2019, 17:48:19 »
Max Read tvrdi da sistemske dezinformacije na internetu dolaze od privatnih grupa sa bogatim pokroviteljima a ne od državno-sponzorisanih hakera:
 
 With Social Media Disinformation, What — and Who — Should We Be Afraid Of?

Black swan

 • 4
 • 3
 • Posts: 8.150
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #110 on: 13-02-2019, 17:54:48 »
Povecava cundaru ako gledas youporn
Najjači forum na kojem se osjećam kao kod kuće i gdje uvijek mogu reći što mislim bez posljedica, mada ipak ne bih trebao mnogo pričati...

Labudan

 • 4
 • 3
 • Posts: 13.118
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #111 on: 13-02-2019, 19:14:04 »
normalno, isto kao macov adblock

ne rade oni to, oni štite druge od dezinformisanja i praćenja!
šta će mi bogatstvo i svecka slava sva kada mora umreti lepa Nirdala


Meho Krljic

 • 5
 • 3
 • Posts: 56.028
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #113 on: 18-03-2019, 12:11:39 »
Interesantan i ekstremno dugačak tekst o sudbini književne kritike u doba savremene digitalne komunikacije i društvenih mreža. Iako predugačko za poente koje želi da napravi (da ne pominjem da je na sajtu Harper's Magazina koji vam daje jedan besplatan tekst mesečno za čitanje pa vidite da li će to biti ovaj), ovo je svejedno vrlo lepo napisano, sa mnogo citata i referenci koje sve stavljaju u opširno oslikan kontekst, drugim rečima, zadovoljstvo je za čitanje:


Like This or Die

Meho Krljic

 • 5
 • 3
 • Posts: 56.028
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #116 on: 22-04-2019, 07:50:06 »
Zvuči dosadno, zapravo je zabrinjavajuće  :lol:


Google takes a tiny step toward fixing AMP’s URL problem

Meho Krljic

 • 5
 • 3
 • Posts: 56.028
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #117 on: 04-06-2019, 07:50:47 »
Twitter is eroding your intelligence: Study

Nije baš tako dramatično kako iz naslova deluje, ali...

Meho Krljic

 • 5
 • 3
 • Posts: 56.028
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #118 on: 17-06-2019, 07:49:47 »
Tech overlords Google and Facebook have used monopoly to rob journalism of its revenue


Quote
Over the past decade, the news business has endured a bloodbath, with tens of thousands of journalists losing their jobs amid mass layoffs.   The irony is, more people than ever are consuming news. There’s never been a greater need for factual reporting, from the White House down to the local school board.
 Why the disconnect? Look no further than a new study by the News Media Alliance, which found that in 2018, Google made $4.7 billion off of news content — almost as much as every news organization in America combined made from digital ads last year. Yet Google paid a grand total of zero for the privilege. News industry revenue, meanwhile, has plunged.

Meho Krljic

 • 5
 • 3
 • Posts: 56.028
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #119 on: 16-10-2019, 07:52:17 »
Would you give up Google for $17,000 a year? The Federal Reserve wants to know

Interesantan članak o tome kolika je vrednost servisa na internetu koji su besplatni.Meho Krljic

 • 5
 • 3
 • Posts: 56.028
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #126 on: 10-03-2022, 11:16:43 »
Herbert W. Franke je jedan od ranih kompjuterskih umetnika, koji je radio sa kompjuterskom grafikom još pedesetih godina prošlog veka. Die Zeit ga je nazvao najprominentnijim nemačkim autorom naučne fantastike. Čovek ima 95 godina i pre par dana je počeo da tvituje i to je jedno od podsećanja na čudesnost sveta u kome živimo. Danas je krenuo sa kačenjem slika koje je pravio pre 70 godina koristeći tadašnje kompjutere:
https://twitter.com/HerbertWFrankeMica Milovanovic

 • 8
 • 3
 • *
 • Posts: 8.618
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #127 on: 10-03-2022, 11:30:34 »
Iznenadio bi se koliko je njegovih priča prevedeno kod nas po raznim tehničkim i omladinskim časopisima. Ima ga i u Andromedi 1...
Mica

Meho Krljic

 • 5
 • 3
 • Posts: 56.028
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #128 on: 10-03-2022, 12:36:13 »
Da, da, naravno, njegova priča Nalog je u prvoj Andromedi.
Quote
Herbert V. Franke

Nalog


HERBERT W. FRANKE. Doktor filozofije, nauĉnik i veliki popularizator nauke, H. V. Franke (1927) istovremeno je i jedan od najagilnijih nemaĉkih pisaca nauĉne fantastike. Objavio veliki broj priĉa i nekoliko »utopijsko-tehniĉkih romana«. Staklena zamka, Čelična pustinja i dr. Priĉa Nalog uzeta je iz njegove zbirke Zelena kometa.

Preveo: GAVRILO VUĈKOVIĆ

Lekar je seo na bolesnikov krevet i dobrodušno uhvatio njegovu ruku: — Sada nam još jednom ispriĉajte vašu priĉu, ali potpuno mirno, molim! Pa mi vam verujemo. Pacijent se iscrpljeno zavalio natrag na jastuk. Poĉeo je tiho da govori, dok su mu plaviĉasto nateĉene usne podrhtavale. — Otpoĉeo sam sasvim skromno. Danas je moja reklamna agencija preduzeće svetskog glasa. Najbolje firme davale su mi naloge — propagandne kampanje, ispitivanje javnog mnenja, ugovaranje poslova. MeĊutim, najveći nalog dobio sam od jednog neznanca. Moj zadatak bio je pomalo ĉudan — ali iza njega se nalazio novac. Već godinama su moja firma i njene filijale širom sveta uglavnom time zauzete. MeĊutim, sve je trebalo da ostane u tajnosti. Moj zadatak? O tome nisam smeo da govorim. Ali danas to ipak moram da uĉinim. Trebalo je da ĉoveĉanstvo uputim u meĊuzvezdanu misao. Ono je trebalo da postane upoznato sa pitanjima svemirskog putovanja, trebalo se pripremiti na ono šta su mogle da donesu ekspedicije u kosmos, trebalo se priviknuti na misao da je ĉovek samo jedan od raznih oblika ţivota meĊu mnogim drugim u zvezdanom prostoru.
Nisam se raspitivao za razlog, ĉovek je plaćao. Najpre sam testirao javno mnenje — većina krugova bez razumevanja je gledala na takve ideje, samo se mali broj pojedinaca bavio sliĉnim problemima. Doduše, bilo je nekoliko pisaca koji su iz tog podruĉja crpli svoje teme, ali ko je njih ĉitao? Tu sam se ja umešao, i sada svi znaju nauĉnu fantastiku. Upregao sam moje evropske
filijale. Sa uspehom, gospodo! Imam veze i u Rusiji. Znate li koja je literatura tamo u poslednje vreme doţivela najveći polet? Uĉinio sam još mnogo toga. Finansirao sam filmove i predavaĉke turneje, okupljao sam zainteresovane i vodio brigu o tome da se oni udruţe u klubove. Pojma nemate koliko je teško širiti nove misli! Ali ja sam imao uspeha. Pre nedelju dana moj nalogodavac me je pozvao kod sebe. On stanuje izvan grada u jednoj usamljenoj kući. Izgleda da je nekakav privatni nauĉnik. Primio me je u jednom udobno nameštenom salonu. Bio je primetno nervozan. — Ide suviše sporo — uzviknuo je. — Vi radite premalo! — Oprostite — rekao sam — ĉasopis »Galaxy« danas izlazi na deset jezika, osnovan je prvi evropski klub nauĉne fantastike, u istoĉnim zemljama imamo drţavnu podršku... On me prekide. — Sve je to premalo! — obrecnuo se. — Kako je danas moglo doći do panike dok su leteći tanjiri kruţili iznad Sidneja? O tome nisam ništa ĉuo, mada sam uvek dobro obavešten. Otkuda je ovaj ĉovek mogao to da sazna? Ĉitava stvar izgledala mi je sve ĉudnija. Ĉovek je brzo koraĉao tamo-amo, kao da oseća strah. Da, to je prava reĉ — strah! A onda su iz susedne prostorije odjeknuli neki neobiĉni zvuci. On je pritrĉao vratima i prošao kroz njih, ne otvorivši ih ni za palac više nego što je bilo neophodno. Ali uprkos tome osetio sam vlaţnu vrelinu i kiselkast zadah koji je prodro u sobu iz susedne prostorije. Onda sam se prikrao do vrata i bacio jedan pogled kroz kljuĉaonicu... Nije trebalo to da uĉinim... Kad se on ponovo vratio, obećao sam mu sve šta je od mene zahtevao. Nisam ţeleo ništa drugo sem da se izgubim, i on me je uskoro otpustio. U kolima mi je posle toga bilo crno pred oĉima. Moj šofer me je ovamo dovezao. Šta sam video u susednoj prostoriji? U jednoj naslonjaĉi sedela je neka prilika, veća od ĉoveka, ali ne ĉovek — njeno telo sastojalo se iz mnoštva isprepletenih belih gumenih cevi, udovi su izgledali kao raĉje štipaljke, a glava je bila u obliku zvona sa jednom sisaljkom i ĉitavim nizom buljavih oĉiju svuda uokolo. Nije to bilo biće sa ovoga sveta... Bolesnik je zaklopio oĉi. Mada je ćutao, usne su mu i dalje podrhtavale. MeĊutim, nije više reagovao ni na jedno pitanje.
— Ostavimo ga na miru! — odluĉi šef lekara. — Tipiĉno stanje iscrpljenosti posle srĉanog udara izazvanog nervozom. Ili, razumljivije govoreći, menadţerska bolest. Neobiĉne su samo halucinacije. On se neće više vratiti na svoje radno mesto. Sva sreća što njegov sin nastavlja njegovo ţivotno delo. U poslovanju firme nije došlo ni do kakvog zastoja! Gospoda napustiše bolesnikovu sobu i posvetiše se sledećem pacijentu.

Meho Krljic

 • 5
 • 3
 • Posts: 56.028
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #129 on: 26-04-2022, 11:40:36 »
Vidim da je miris slobode opojan, neki su se već napili.Labudan

 • 4
 • 3
 • Posts: 13.118
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #130 on: 26-04-2022, 20:52:20 »
Budući da su crnci 100 godina kasnije i dalje se vozili na zadnjem sjedištu buseva i crkavali u getima, možda je i u pravu

No nekad ti ludi kapitalisti sami sebi iskopaju grobnicu, pa možda bude zanimljivo

"The more capitalism creates wealth, the more it sows the seeds of its own destruction. Ultimately, the proletariat will realize that it has the collective power to overthrow the few remaining capitalists and, with them, the whole system."
šta će mi bogatstvo i svecka slava sva kada mora umreti lepa Nirdala

tomat

 • 4
 • 3
 • Posts: 6.328
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #131 on: 26-04-2022, 21:17:30 »
Pa to, ja ne mogu da skontam jel ovo kao neka pohvala, ili pokuda, u fazonu doći će sa Maskom sloboda govora taman koliko su i crnci postali slobodni posle akta o ukidanju ropstva.
Arguing on the internet is like running in the Special Olympics: even if you win, you're still retarded.

dark horse

 • Arhi-var
 • 3
 • Posts: 3.003
 • Kuća Rotsčajld
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #132 on: 26-04-2022, 21:24:07 »
Meni nije jasno, pa zar taj twitter nije ni dosad bio bastion slobode, najslobodnije mesto za izražavanje koje postoji na kugli zemaljskoj? Ok, Trampa su banovali, ali to je bilo zasluženo.

Twitter više treba neki AI, koji će u moru budalaština i ego tripova pronaći bar nešto vredno čitanja, nego oslobodioca Maska.
"Koga briga za to što govore, ako nemaju muda da ti kažu to u lice?" - Toni Soprano

"Ako bismo ljudima oduzeli njihove iluzije, koje bi im zadovoljstvo onda ostalo?" - Volter

Palmer

 • 3
 • Posts: 756
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #133 on: 26-04-2022, 21:32:00 »
Кад год посетим сагиту прочитам да неолиберализам ипак можда није харање и крађа и да алати неолиберализма као што су социјалне мреже сеју слободу. Где живите бре ви људи? Нисте морали да докторирате на Фридману, довољно је да уђете у Лили и видите да нуде супозиторију гратис ако гледате подкаст Галеба и Јелене Ђоковић.. Чак је и клинички доказано да помаже.. Јуче читам неку девојку редовну иначе на овим сад популарним спејсовима по твитеру како се одушевљава акцентом неког лика из Власотинца па му и наречје изједначава борбом за слободу. Где ти људи живе кад се тако над свим и свачим изненађују и шта је с мозговима. Катабаза.

Labudan

 • 4
 • 3
 • Posts: 13.118
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #134 on: 26-04-2022, 22:17:42 »
ako vrati Pepea na Tviter onda nije neoliberalizam!
šta će mi bogatstvo i svecka slava sva kada mora umreti lepa Nirdala

Palmer

 • 3
 • Posts: 756
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #135 on: 27-04-2022, 01:24:58 »
#деније

Palmer

 • 3
 • Posts: 756
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #136 on: 27-04-2022, 02:02:54 »
Имаш га на телеграму иначе...

dark horse

 • Arhi-var
 • 3
 • Posts: 3.003
 • Kuća Rotsčajld
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #137 on: 27-04-2022, 07:52:41 »


Čist neoliberalizam!

Šta drugo i očekivati od sina vlasnika rudnika smaragda u Južnoj Africi... ljude lože novac i moć, kao i obično
"Koga briga za to što govore, ako nemaju muda da ti kažu to u lice?" - Toni Soprano

"Ako bismo ljudima oduzeli njihove iluzije, koje bi im zadovoljstvo onda ostalo?" - Volter

Labudan

 • 4
 • 3
 • Posts: 13.118
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #138 on: 27-04-2022, 08:44:02 »
Имаш га на телеграму иначе...

to treba nešto da se registruje ili skine aplikacija da bi se čitalo, a Tviter ne treba...

al izgleda ću morati da se žrtvujem zbog Pepea
šta će mi bogatstvo i svecka slava sva kada mora umreti lepa Nirdala

dark horse

 • Arhi-var
 • 3
 • Posts: 3.003
 • Kuća Rotsčajld
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #139 on: 27-04-2022, 11:03:48 »
Koliko znam, telegram traži i broj telefona.

Što možda deluje naivno, možda i ne, ali posle toga si u svakom slučaju zauvek zavrbovan za ruse.  :|
"Koga briga za to što govore, ako nemaju muda da ti kažu to u lice?" - Toni Soprano

"Ako bismo ljudima oduzeli njihove iluzije, koje bi im zadovoljstvo onda ostalo?" - Volter

Palmer

 • 3
 • Posts: 756
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #140 on: 27-04-2022, 12:02:08 »
Опрезу има места, страху не јер је то у старту неслободна позиција. Ако ћемо тако сваки лог је проблематичан сам по себи тако да то што се даје бр. телефона или се скида апликација нема везе. Ако сте баш опрезни, онда ставите бабин бр. Друго, телеграм је опен сорс, за разлику од других популарних апликација сличне или исте намене. Само искључите у подешавањима да може свако да вас дода у било коју групу јер скамери вребају. И не кликћите на линкове сумњивог изгледа.

Labudan

 • 4
 • 3
 • Posts: 13.118
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #141 on: 27-04-2022, 14:04:40 »
ne brine me to, pa sve te podatke već imaju guglovi i slični neoliberali, nije zgoreg ni telegram

nego sam lijen da koristim nove aplikacije, no ako ga Mask ne vrati moraću po dozu Pepea uskoro

eno sad priča da su namjestili izbore u Francuskoj, legendica
šta će mi bogatstvo i svecka slava sva kada mora umreti lepa Nirdala

Palmer

 • 3
 • Posts: 756
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #142 on: 27-04-2022, 22:07:30 »
Прочитао јутрос. Пратим њега и Гонза Лиру на твитеру.


Можда није место овде, али неко 'оће да постави питање једној од мудријих српских глава, иде уживо сад:


https://www.youtube.com/watch?v=gJPm6pFdirY&feature=youtu.be 


dark horse

 • Arhi-var
 • 3
 • Posts: 3.003
 • Kuća Rotsčajld
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #144 on: 28-04-2022, 10:05:30 »
Ono što smo znali, kao vrlo mali, pa zaboravili.  :(

Never trust the Super-rich
"Koga briga za to što govore, ako nemaju muda da ti kažu to u lice?" - Toni Soprano

"Ako bismo ljudima oduzeli njihove iluzije, koje bi im zadovoljstvo onda ostalo?" - Volter

Palmer

 • 3
 • Posts: 756

Labudan

 • 4
 • 3
 • Posts: 13.118
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #146 on: 28-04-2022, 17:26:27 »
kaka neoliberalna objašnjenja ccc
kao promijeniće mišljenje a likovi nabrojali kako će noge da mu lome od Kine do Indokine
ponajviše u Americi, samo to tek na kraju teksta

Talibani vs Mask 1:1
šta će mi bogatstvo i svecka slava sva kada mora umreti lepa Nirdala


Labudan

 • 4
 • 3
 • Posts: 13.118
Re: Upotreba Interneta povećava inteligenciju
« Reply #148 on: 07-05-2022, 19:00:35 »
sukob frakcija vladajuće klase
ono kad moraš da podržiš bogatstvo aparthejda jer su oni drugi još veći talibani
šta će mi bogatstvo i svecka slava sva kada mora umreti lepa Nirdala