NAUKA I KVAZINAUKA (izvorište inspiracije za mnoga SF dela) > TEHNIČKE NAUKE, SAOBRAĆAJ, KOSMONAUTIKA

PRILOZI DOMAĆOJ BIBLIOGRAFIJI KOSMONAUTIKE: KOSMIČKA TEHNIKA, KOSMIČKO PRAVO...

(1/1)

zakk:

Велики детектив открива:

http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_3-2015/67-2015-3-23-Tisma.pdfPRILOZI DOMAĆOJ BIBLIOGRAFIJI KOSMONAUTIKE: KOSMIČKA TEHNIKA, KOSMIČKO PRAVO, VOJNI ASPEKTI KOSMOSA
Mladen R. Tišma*


Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Univerzitet odbrane u Beogradu,
časopis Vojno delo


Prilog predstavlja pokušaj autora da sistematizuje i stručnoj i široj javnosti predstavi što veći deo radova publikovanih u našoj zemlji na temu istraživanja kosmosa sa težištem na tehničkim, pravnim i vojnim aspektima čovekovih aktivnosti u svemiru. Priređivanje i objavljivanje podataka o, do sada, obrađenoj građi iz ovih disciplina koje su predmet bibliografskog istraživanja treba da omogući istraživačima, ali i široj čitalačkoj publici koja se zanima za astronautiku, da se upozna sa dostignućima naučnoistraživačkog rada domaćih stručnjaka, ali i dostupnom literaturom popularnog tipa, čime se i onima koji počinju da se zanimaju za kosmonautiku olakšava da lakše pronađu referentne izvore i steknu početna znanja iz ove oblasti.
Ključne reči: bibliografija, kosmonautika, astronautika, kosmička tehnika, kosmičko pravo, polemistika, istraživanje svemira

Navigation

[0] Message Index

Go to full version