STRIPOVI, ILUSTRACIJE, ANIMACIJA > CRTANA POČETNICA

ČELIK - Zločin i kazna

(1/4) > >>

Fantom Tenej (1492-2003):
Uvod

Sada, kazuje priča, ima tome već više od
četiri stotine godina: neka anonimna pirat-
ska grupa izvela je u nemirnim vodama In-
dijskog okeana krvavi prepad na jedan tr-
govački brod što je u tom času, neumitnom
voljom slučaja, hitao u susret svojoj tragič-
noj sudbini. Sa stanovišta istorije, pred-
stavljalo je to beznačajnu epizodu; ali, sa
stanovišta mita, bio je to povod ništa ma-
nje dobar no što je bila dilema pred kojom
se, nekad davno, našao jedan pristali mla-
dić: kako izabrati najlepšu između tri pre-
lepe boginje... Jedna hesperidska jabuka,
dakle, odlučujuče je uticala na živote hilja-
da ljudi, i možda, preokrenuvši tok istorije,
preobrazila lice sveta... Piratima je, eto,
nekako izmakao jedan nesrećni putnik, i,
dokopavši se bengalske obale, zavetovao
svoj život i sva svoja pregnuća - kao i živote
i pregnuća svih prvorođenih u svojoj lozi u
vremenima što če doći - vršenju indivi-
dualne pravde: nepomirivoj, nezasitnoj,
nezaustavljivoj borbi protiv nasilništva, te-
rora i zločina. Tako beše rođen Čelik, le-
gendarni "Duh koji hoda zemljom"; tako
beše rođena i jedna od najdugovečnijih,
najspektakularnijih i najimpresivnijih saga
u umetnosti stripa.

Mitske proporcije sage utvrdio je izvorni
tvorac Čelika, Li-Fok, preuzimajući
ujedno na sabe da bude, tokom sledećih
decenija, isključivi autor scenarističkih os-
nova na kojima će se modelovati karakter
glavnog junaka, kao i niza pratećih likova;
jasne, čvrste, prepoznatljive ikonografske
obrasce postavio je crtač Rej-Mur, stvorivši
vizuelnu shemu savršene simboličke pre-
ciznosti. Um, energija, hrabrost, snalažlji-
vost, doslednost, ustanovljeni su kao atri-
buti ovog samozvanog pravednika, mit-
skog arbitra dobra i zla, herojskog arhetipa
rođenog iz romantičarske tradicije i potvr-
đenog filosofijom građanskog individualiz-
ma; moralnog junaka kojem će, najzad, tek
popularna kultura našeg vremena podariti
bezuslovna, neograničena punomoćja. Pu-
tanja hiljadugodišnjeg luka, na taj način,
konačno pada na sva obzorja a beznačajni
povod jednog piratskog prepada, smešten
u nekoj anonimnoj tački para-istorije,
inauguriše u čitavoj jednoj umetnosti pro-
ces što će, započevši sa Čelikom, ispuni-
ti bogat razvojni tok čija će poslednja po-
sledica, u nizu varijeteta, biti moderni su-
per-heroj.


[/code]

Fantom Tenej (1492-2003):
Da li ste pročitali strip? Kakav je vaš prvi utisak? Šta mislite, šta vam se dopada?  :roll:

Zvezdan:
Je li ovaj Celik Zagorov brat blizanac? Zli blizanac?

Fantom Tenej (1492-2003):

Fantom Tenej (1492-2003):

    Čelik™
1.nov.2003


Objavljeno u:
Radio 101, Zagreb, za Crtani Romani Šou
Echopper.com
Stripovi.com
Znaksagite.com

O autorima:
Radili smo: BOGI, ja, Sanjin Kokalj zvani Turbo, Sani, Mrga, Friz, da ne nabrajam, čovjek sa 1000 imena. O tome kako je nastao ovaj strip fenovi Čelika možete pročitati više u jednom dokumentarnom topiku*. Meneđer nam je bio SnotMan. Ha ha SnotMan, medjutim, vratila nam se i nova stara grafička saradnica (za sada bar na mail) sa jednim stripom i izdiktirala mi je sljedeči... konkurs?... hmmm, pa vi vidite.


* Kako je nastao ovaj strip
http://www.stripovi.com/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=10901&whichpage=1

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version